Informacje

Doskonalenie zawodowe

Sprawozdanie o wykonaniu obowiązku doskonalenia zawodowego w 2017 roku

Szanowna Koleżanko,
Szanowny Kolego,

Komisja Doskonalenia Zawodowego Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie przypomina, iż zgodnie z § 2 Uchwały nr 49/2015 Naczelnej Rady Adwokackiej z dnia 13 listopada 2015 r. „O doskonaleniu zawodowym adwokatów”, obowiązkiem doskonalenia zawodowego objęci są wszyscy adwokaci wykonujący zawód i prawnicy zagraniczni z UE, z wyjątkiem adwokatów, którym nadano stopień naukowy doktora habilitowanego.

więcej

Uchwała NRA dot. obowiązku doskonalenia zawodowego

Szanowne Koleżanki,

Szanowni Koledzy,
 
            z dniem 1 stycznia 2012 r. weszła w życie nowa uchwała Naczelnej Rady Adwokackiej dotycząca obowiązku doskonalenia zawodowego adwokatów. Uchwała ta wprowadza szereg istotnych zmian do dotychczasowego systemu. Zachęcam Państwa do dokładnego zapoznania się z nią (uchwała jest dostępna na stronie Naczelnej Rady Adwokackiej - http://nra.pl).
 
           W tym miejscu chciałbym zwrócić uwagę Państwa na najistotniejsze zmiany.
1. Przede wszystkim zniesiony został obowiązek dodatkowego szkolenia w wymiarze 30 godzin w ciągu 5 lat organizowanego przez regionalne komisje doskonalenia zawodowego. 
2. Wprowadzony został system punktowy w miejsce systemu godzinowego, co wiąże się przede wszystkim z tym, że uchwała w szerokim zakresie wprowadza możliwość wypełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego w innych formach niż tylko poprzez uczestnictwo w wykładach.
 3. Obowiązkiem doskonalenia zawodowego objęci są wszyscy adwokaci wykonywujący zawód oraz wykonujący stałą praktykę prawnicy z Unii Europejskiej wpisani na listę prowadzoną przez okręgową radę adwokacką. 
4. Osoba objęta obowiązkiem powinna uzyskać w danym roku kalendarzowym co najmniej 12 punktów szkoleniowych. 
5. Nowością jest możliwość uznania przez dziekana okręgowej rady adwokackiej za spełnienie obowiązku doskonalenia zawodowego udziału w szkoleniu wewnętrznym, organizowanym przez kancelarię z udziałem adwokatów i radców prawnych. Warunkiem uzyskania akceptacji dziekana jest powiadomienie dziekana na co najmniej 14 dni naprzód o szkoleniu, jego miejscu, czasie i programie oraz umożliwienie udziału przedstawiciela okręgowej rady adwokackiej w takim szkoleniu. Oczywiście przedmiotem szkolenia winny być zagadnienia określone w Uchwale. 
6. Nowością jest również szeroki zakres zagadnień mogących być przedmiotem szkoleń. Obejmuje on obecnie również m. in. ogólne umiejętności prawnicze, m. in. zagadnienia wystąpień publicznych, naukę obcego języka prawniczego, marketing usług prawniczych, zagadnienia kontaktów z klientami i inne. 
7. Uchwała przewiduje również organizowanie przez samorząd adwokacki wykładów internetowych i innych form e-learningu.
8. Tak jak dotychczas obowiązek doskonalenia zawodowego może zostać spełniony przez publikacje prawnicze.
  
 Z poważaniem,

/-/ adw. Maciej Łaszczuk
 

Ujednolicony tekst Uchwały z uwzględnieniem zmian wprowadzonych Uchwałą NRA z dnia 17 marca 2012 r.

UWAGA !!! Zmiana lokalizacji wykładów KDZ od lutego 2016 r.

 

Uprzejmie informujemy, że od lutego 2016 r. wykłady KDZ będą odbywały się w sali konferencyjnej im. Henryka Krajewskiego, znajdującej się na pierwszym piętrze w siedzibie Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie przy Al. Ujazdowskich 49.

Godziny rozpoczęcia i zakończenia wykładów nie ulegają zmianie, tj. wykłady będą nadal odbywać się w godz. 18:00 - 20:00.

Celem zmiany lokalizacji przeprowadzania wykładów w ramach doskonalenia zawodowego są nie tylko znaczne oszczędności, jakie z tego tytułu poczyni Izba Warszawska, ale również chęć przywrócenia naszej siedzibie przy Al. Ujazdowskich 49 funkcji integrujących środowisko warszawskich adwokatów. Ponadto w ostatnim czasie dało się zauważyć, że sala w miejscu dotychczasowego przeprowadzania wykładów była zbyt duża na ich potrzeby.

 

Komisja Doskonalenia Zawodowego

przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie