Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie

Zdjęcia z Balu "Karnawał w Rio"

Szanowni Państwo, zdjęcia z Balu "Karnawał w Rio", który odbył się 15 stycznia 2017 r., dostępne są od dziś na specjalnie utworzonej przez panią fotograf stronie internetowej.

więcej

Skarbona Polskiej Akcji Humanitarnej na VII Balu Adwokatury - "Adwokaci dla Aleppo"

Szanowni Państwo,

Wobec zbliżającego się VII Balu Adwokatury Warszawskiej, z radością informujemy, że w czasie jego trwania będzie możliwość datku do skarbony Polskiej Akcji Humanitarnej na rzecz uchodźców wewnętrznych w Syrii. Datki będą zbierane przez cały wieczór, a dodatkowo istnieje możliwość przekazywania środków bezpośrednio na konto Polskiej Akcji Humanitarnej w Alior Banku [nr rachunku: 91 1060 0076 0000 3310 0015 4960] z dopiskiem „Adwokaci dla Aleppo”.

więcej

Stanowisko ORA w Warszawie w sprawie projektu tzw. ustawy o Komisji Werfikacyjnej

Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie na posiedzeniu w dniu 18 stycznia 2017 r. przy 10 głosach za i 1 wstrzymującym się przyjęła stanowisko w sprawie projektu ustawy o szczególnych zasadach usuwania skutków prawnych decyzji reprywatyzacyjnych dotyczących nieruchomości warszawskich wydanych z naruszeniem prawa. Treść stanowiska wraz z pismem przewodnim została złożona w Ministerstwie Sprawiedliwości 20 stycznia br.

więcej

Jednogłośne wspólne stanowisko ORA w Warszawie i Sekcji Prawa Gospodarczego i Handlowego przy ORA w Warszawie w sprawie projektu ustawy o komornikach

Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie na posiedzeniu w dniu 18 stycznia 2017 r. jednogłośnie przyjęła wspólne stanowisko Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie i Sekcji Prawa Gospodarczego i Handlowego przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie w sprawie uwag do projektu ustawy o komornikach sądowych. 20 stycznia br. treść stanowiska wraz z pismem przewodnim został złożona w Ministerstwie Sprawiedliwości.

więcej

Sprawozdanie o wykonaniu obowiązku doskonalenia zawodowego w 2016 roku

Szanowna Koleżanko,
Szanowny Kolego,

Komisja Doskonalenia Zawodowego Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie przypomina, iż zgodnie z § 2 Uchwały nr 49/2015 Naczelnej Rady Adwokackiej z dnia 13 listopada 2015 r. „O doskonaleniu zawodowym adwokatów”, obowiązkiem doskonalenia zawodowego objęci są wszyscy adwokaci wykonujący zawód i prawnicy zagraniczni z UE, z wyjątkiem adwokatów, którym nadano stopień naukowy doktora habilitowanego.

Adwokaci objęci ww. obowiązkiem zobowiązani są, w terminie do końca lutego każdego roku, złożyć właściwej okręgowej radzie adwokackiej sprawozdanie o wykonaniu obowiązku doskonalenia zawodowego w roku poprzednim.

Termin złożenia sprawozdania za rok 2016 upływa z dniem 28 lutego 2017 roku.

Jednocześnie Komisja Doskonalenia Zawodowego przypomina, że obowiązek złożenia sprawozdania obejmuje także adwokatów, którzy rozpoczęli wykonywanie zawodu bądź też zaprzestali jego wykonywania w trakcie trwania 2016 r. Obowiązek składania sprawozdania nie dotyczy adwokatów niewykonujących zawodu przez cały 2016 rok.

Z poważaniem,
/-/adw. dr hab. Zbigniew Banaszczyk
Przewodniczący
Komisji Doskonalenia Zawodowego 

 

Konferencja poświęcona praktycznym zagadnieniom prawno-pracowniczym

Sekcja Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie zaprasza na konferencję poświęconą praktycznym zagadnieniom prawno-pracowniczym. Prelegentami na konferencji będą wybitni praktycy prawa i wykładowcy uniwersyteccy, w tym między innymi SSN Katarzyna Gonera, prof. hab. Ludwik Florek, prof. hab. Arkadiusz Sobczyk.

więcej

Zdjęcia z zabawy karnawałowej dla dzieci

Komisja Integracji, Kultury i Sportu ORA serdecznie dziękuje wszystkich małym uczestnikom i ich rodzicom za wspaniałą karnawałową zabawę 15 stycznia 2017 r. Informujemy, że zdjęcia z Balu będą niedługo udostępnione na specjalnie utworzonej w tym celu stronie internetowej, umożliwiającej jednoczesny wybór, zamówienie i opłacenie zdjęć przez uczestników.

więcej