Poniżej zamieszczamy komunikat w sprawie apl. adw. Jacka W. i adw. Daniela G.

Komunikat w sprawie apl. adw. Jacka W. i adw. Daniela G.


Informujemy, iż dzisiaj Rzecznik Dyscyplinarny Izby Adwokackiej w Warszawie wszczął dochodzenie dyscyplinarne w sprawie apl. adw. Jacka W. i adw. Daniela G., którym Prokuratura Okręgowa w Warszawie zarzuca pomoc w ucieczce Piotra R. z warszawskiego szpitala przy ul. Banacha. Niezwłocznie wystąpił także do Prokuratury Okręgowej w Warszawie, prowadzącej postępowanie, o przekazanie materiału dowodowego zgromadzonego w sprawie celem efektywnego prowadzenia wszczętego postępowania.


Informujemy ponadto, iż 17 listopada br. Sąd Rejonowy dla w Warszawy - Mokotowa, rozpatrując wniosek Prokuratora Okręgowego w Warszawie w sprawie zastosowania środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania wobec adw. Daniela G. nie podzielił argumentacji prokuratury i nie zastosował jakiegokolwiek środka zapobiegawczego wobec niego. W posiedzeniu w tej sprawie uczestniczył Dziekan ORA w Warszawie adw. Mikołaj Pietrzak.

Informujemy także, iż wszelkie przejawy nieetycznego zachowania adwokatów spotykają się ze zdecydowaną reakcją pionu dyscyplinarnego izby. W interesie wszystkich adwokatów palestry warszawskiej jest wyciąganie jednoznacznych konsekwencji wobec Koleżanek i Kolegów, którzy naruszają te zasady.

Jednocześnie przypominamy, iż domniemanie niewinności jest jedną z naczelnych zasad postępowania karnego, która wyraża się w tym, iż każdą osobę uważa się za niewinną, jeśli jej wina nie zostanie jednoznacznie stwierdzona przez niezawisły sąd.

Rzecznik Prasowy ORA w Warszawie
adw. Michał Fertak