Poniżej zamieszczamy komunikat w związku z aresztowaniem adwokata Grzegorza M.

Komunikat w związku z aresztowaniem adwokata Grzegorza M.

W związku z informacją o przedstawieniu zarzutów i zastosowaniu 11 października 2017 roku tymczasowego aresztowania względem warszawskiego adwokata Grzegorza M. pion dyscyplinarny Izby Adwokackiej w Warszawie wystąpił o przekazanie odpisu wydanych postanowień o tymczasowym aresztowaniu i przedstawieniu zarzutów oraz zawnioskował o dostęp do akt postępowania. Nadmieńmy, iż wszystkie dotychczasowe wnioski w sprawie dostępu do akt postępowań w sprawie nieprawidłowości przy reprywatyzacji nieruchomości warszawskich w celu pozyskania dowodów zgromadzonych w sprawie przez prokuraturę, spotykały się z odmową prokuratora.

Po otrzymaniu tych dokumentów sprawa zostanie skierowana do Sądu Dyscyplinarnego Izby Adwokackiej w Warszawie celem tymczasowego zawieszenia adwokata Grzegorza M.

Informujemy także, że obowiązkiem Dziekana Okręgowa Rady Adwokackiej w Warszawie jest wyznaczenie w takich szczególnych sytuacjach zastępcy dla adwokata, wobec którego zastosowano środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania. Stąd niezależnie od działań pionu dyscyplinarnego Izby Adwokackiej w Warszawie, ORA w Warszawie wystąpiła o przekazanie tych samych dokumentów celem wyznaczenia zastępcy i zabezpieczenia prawidłowego toku spraw postępowań prowadzonych przez adwokata Grzegorza M.

Jednocześnie przypominamy, iż domniemanie niewinności jest jedną z naczelnych zasad postępowania karnego, która wyraża się w tym, iż każdą osobę uważa się za niewinną wobec zarzucanych jej czynów, jeśli jej wina nie zostanie jednoznacznie stwierdzona przez niezawisły sąd.

Rzecznik Prasowy ORA w Warszawie
adw. Michał Fertak